Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Szkolenia rachunkowość warszawa •WEJDŹ• podatki w motoryzacji - Europejskie Centrum Rozwoju Rachunkowości

Podatek dochodowy odroczony w firmie

Warszawa, 13 października 2017 podatek dochodowy odroczony

Przedmiotem szkolenia jest podatek dochodowy odroczony, czyli kategoria która łączy prawo bilansowe z prawem podatkowym. Szczególne znaczenie mają tu różnice między regulacjami rachunkowymi a podatkiem dochodowym od osób prawnych. W trakcie szkolenia wyjaśniana jest istota tego podatku, podejście bilansowe do tej kategorii oraz ustalanie różnic przejściowych, tj. tych różnic między prawem bilansowym a podatkowym, dla których naliczany jest podatek odroczony. Bardzo szczegółowo omawiana jest procedura prawidłowego ustalania wartości podatkowej aktywów i pasywów – jedna z najważniejszych procedur związana z naliczaniem podatku odroczonego. Pełne zrozumienie omawianych zagadnień z pewnością ułatwi znajomość prawa bilansowego, szczególnie zasad wyceny aktywów i pasywów oraz znajomość – w zakresie co najmniej podstawowym – podatku dochodowego od osób prawnych. Szkolenie ma charakter warsztatowy – rozwiązywane są liczne przykłady, które pozwalają na dokładne poznanie tej kategorii.

(więcej…)

VAT od podstaw (2 dni)

Warszawa, 26-27 października 2017 podstawy vat szkolenie

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Zakres szkolenia obejmuje szeroką gamę zagadnień, poczynając od zagadnień o charakterze podstawowym, a kończąc na problematyce szczegółowej. Szkolenie dotyczy transakcji krajowych, jak również zagranicznych w postaci eksportu towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy oraz nabycia towarów, transakcji łańcuchowych, uproszczonych, jak również usług o charakterze transgranicznym. W czasie zajęć zostaną przekazane uczestnikom kursu wszelkie przysługujące uprawnienia, ryzyka podatkowe, metody optymalizacji obciążeń fiskalnych, w tym również najbardziej dyskusyjne i aktualne rozwiązania prawne i praktyczne w podatku VAT.

 

(więcej…)

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Warszawa, 16-17 listopada 2017 ceny transferowe szkolenia

Cel szkolenia:

  • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej.
  • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz projektowane zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
  • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
  • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.

Korzyści dla uczestników:
• Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej
z uregulowaniami Ustawy o CIT oraz prawa międzynarodowego na temat powiązań pomiędzy
podmiotami oraz sporządzania dokumentacji podatkowych.
• Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania powiązań pomiędzy podmiotami i
obowiązki z tym związane.
• Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne przykłady sporządzania dokumentacji podatkowych
cen transferowych, w tym świadczenie usług, najem, sprzedaż/zakup towarów.

Profil uczestnika:
• Główni Księgowi i księgowi;
• pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
• podmioty i pracownicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen
transferowych;
• Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe
stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

(więcej…)

Rachunek przepływów pieniężnych – od podstaw

Warszawa, 17 listopada 2017 przepływy pieniężne szkolenie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które nie sporządzały dotychczas „Rachunku przepływów pieniężnych” i chcą poznać metodologię i technikę sporządzania tego sprawozdania. W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby, które wprawdzie mają doświadczenie w tym zakresie, ale niewielkie i chciałyby poznać dokładniej zasady sporządzania „Rachunku przepływów pieniężnych”.

Poszczególne procedury wyjaśniane będą od początku, a w trakcie szkolenia rozwiązywane będą liczne przykłady cząstkowe oraz całościowe z zastosowaniem zarówno metody pośredniej, jak i bezpośredniej.

Słuchacze będą mogli nie tylko poznać procedury ustalania przepływów pieniężnych, ale również podstawową analizę informacji wynikających z tego sprawozdania.

 

(więcej…)

Intrastat 2017. Nowe rozporządzenia i nowa instrukcja.

Warszawa, 17 listopada 2017 deklaracja intrastat w praktyce

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za kwestie księgowe, zakupowe, logistyczne i celne, pracownicy działów exportu, importu, logistyki, zakupów, w tym szczególności działów księgowości i logistyki, sprzedaży, w tym agenci celni i doradcy podatkowi.

(więcej…)

Część 1. Rachunkowość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Wybrane zagadnienia dla służb technicznych.

Warszawa, 1 grudnia 2017 środki trwałe dla służb technicznych

Znowelizowana ustawa o rachunkowości oraz przepisy międzynarodowe wymagają, aby sprawozdanie finansowe przygotowane było z uwzględnieniem specyfiki działalności konkretnego przedsiębiorstwa oraz specyfiki użytkowanych w przedsiębiorstwie aktywów. Konieczne stało się więc łączenie wiedzy rachunkowej z wiedzą techniczną. W praktyce znacznie prościej jest wyjaśnić inżynierom różnych specjalizacji wybrane zagadnienie dotyczące rachunkowości, niż wyszkolić księgowych z zakresu techniki i technologii wykorzystania wszelkich możliwych środków trwałych i wartości niematerialnych użytkowanych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomoc służb technicznych niezbędna jest zwłaszcza w dokonywaniu szacunków związanych z wyceną aktywów trwałych, ale także z klasyfikacją tych aktywów oraz ustalaniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Omówione zostaną zarówno obowiązki związane z przepisami bilansowymi, jak i podatkowymi oraz międzynarodowymi. Szkolenie powinno uświadomić służbom technicznym, że bez ich pomocy nie da się przygotować prawidłowo sprawozdania finansowego, a w związku z tym przedsiębiorstwo może ponieść różnego rodzaju konsekwencje, które dotkną także służb technicznych.

 

(więcej…)

Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo-księgowych

Warszawa, 8 grudnia 2017 zagadnienia prawne techniczne środki trwałe

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi, dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Niektórzy księgowi uzyskują pomoc w tym zakresie od służb technicznych przedsiębiorstwa. Niestety nie w każdym przedsiębiorstwie takie służby istnieją lub znajdują czas na udzielanie pomocy służbom finansowym. Szkolenie ma na celu przybliżenie finansistom i księgowym wybranych zagadnień technicznych i prawnych związanych ze środkami trwałymi.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

  • Księgowym zatrudnionym w biurach finansowo-księgowych.
  • Księgowym pracującym w centrach usług finansowo-księgowych.
  • Księgowym pracującym w firmach, które nie zatrudniają własnych służb technicznych.
  • Księgowym, którzy pragną wskazać swoim służbom technicznym powiązania między technicznymi aktami prawnymi a ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w celu nawiązania współpracy.
  • Pracownikom służb pośredniczących w wymianie danych między księgowością a innymi pracownikami przedsiębiorstwa.
  • Pracownikom kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej.

(więcej…)

INCOTERMS 2010

Incoterms 2010 – najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych

 

 

Warszawa, 15 grudnia 2017

(więcej…)