Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Podatek dochodowy odroczony - szkolenie, 13.10.2017, Warszawa

Warszawa, 13 października 2017 podatek dochodowy odroczony

Przedmiotem szkolenia jest podatek dochodowy odroczony, czyli kategoria która łączy prawo bilansowe z prawem podatkowym. Szczególne znaczenie mają tu różnice między regulacjami rachunkowymi a podatkiem dochodowym od osób prawnych. W trakcie szkolenia wyjaśniana jest istota tego podatku, podejście bilansowe do tej kategorii oraz ustalanie różnic przejściowych, tj. tych różnic między prawem bilansowym a podatkowym, dla których naliczany jest podatek odroczony. Bardzo szczegółowo omawiana jest procedura prawidłowego ustalania wartości podatkowej aktywów i pasywów – jedna z najważniejszych procedur związana z naliczaniem podatku odroczonego. Pełne zrozumienie omawianych zagadnień z pewnością ułatwi znajomość prawa bilansowego, szczególnie zasad wyceny aktywów i pasywów oraz znajomość – w zakresie co najmniej podstawowym – podatku dochodowego od osób prawnych. Szkolenie ma charakter warsztatowy – rozwiązywane są liczne przykłady, które pozwalają na dokładne poznanie tej kategorii.

 

Program szkolenia podatek dochodowy odroczony

 

 1. Różnice między prawem podatkowym a prawem bilansowym przyczyną występowania podatku dochodowego odroczonego.
 2. Istota podatku dochodowego odroczonego.
 3. Podejście wynikowe oraz bilansowe do podatku dochodowego odroczonego.
 4. Regulacje zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 2 „Podatek dochodowy”.
 5. Ustalanie wartości podatkowej dla składników aktywów.
 6. Zasady ustalania wartości podatkowej pasywów.
 7. Podział różnic przejściowych na dodatnie i ujemne.
 8. Tworzenie rezerw na przyszły podatek dochodowy dla wynikowych różnic przejściowych dodatnich.
 9. Naliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego dla różnic wynikowych ujemnych.
 10. Naliczanie podatku odroczonego dla straty podatkowej możliwej do odliczenia.
 11. Różnice przejściowe dodatnie i ujemne dla nieujętych w aktywach lub zobowiązaniach praw lub obowiązków zmieniających przyszłą podstawę podatkową.
 12. Podatek odroczony dotyczący kapitałowych różnic przejściowych dodatnich oraz ujemnych.
  Szczególne przypadki zastosowania podatku odroczonego (umowy leasingowe, kontrakty długoterminowe, instrumenty finansowe).
 13. Ewidencja podatku dochodowego odroczonego.
 14. Rozwiązania ewidencyjne usprawniające naliczanie rezerw i aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego.
 15. Odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego.
 16. Część bieżąca i odroczona podatku dochodowego prezentowanego w rachunku zysków i strat.
 17. Prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym.
 18. Podatek odroczony w świetle rozwiązań zawartych w MSR nr 12 – różnice między MSR nr 12 a KSR nr 2.
 19. Przykłady liczbowe dotyczące ustalania, ewidencji i prezentacji podatku dochodowego odroczonego.

 

Cena 650 zł netto + 23% VAT za osobę podatek dochodowy odroczony

W cenę wliczono materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe, konsultacje z wykładowcą.

 

Miejsce podatek dochodowy odroczony

Sala konferencyjna w centrum Warszawy. Dokładne miejsce zostanie podane na kilka dni przed szkoleniem.
 
[form podatek_odroczony]