Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Warunki uczestnictwa - Szkolenia rachunkowość warszawa, podatki w motoryzacji - Europejskie Centrum Rozwoju Rachunkowości

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest przysłanie zgłoszenia za pomocą formularza internetowego dostępnego na naszej stronie lub odesłanie faxem wypełnionego formularza  zgłoszeniowego najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Rezygnacje z udziału w szkoleniu przyjmowane będą tylko w formie  pisemnej.

W przypadku rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych  przed rozpoczęciem szkolenia organizator zobowiązuje się do zwrotu  pełnej opłaconej kwoty.

Rezygnacja po terminie, czyli na mniej  niż 5 dni przed terminem  szkolenia, zobowiązuje Państwa do uiszczenia płatności  za udział w szkoleniu w wysokości 100%.

W przypadku odwołania  szkolenia, organizator zobowiązuje się zwrócić pełną wpłaconą przez  uczestnika kwotę.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu  szkolenia w przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie  będzie go mógł przeprowadzić.

Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
Opłaty za szkolenie proszę dokonać na konto organizatora w terminie 3 dni przed datą konferencji  na rachunek

BRE BANK S.A.      43114020040000350231808004

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam ECRR do wystawienia faktury bez mojego podpisu.

Wyrażamy zgodę na  umieszczenie danych osobowych zamieszczonych na formularzu w bazie ECRR i ich przetwarzanie w celach marketingowych, oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dot. szkoleń ECRR w rozumieniu ustawy z dn.18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.