Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(//wp-includes/js/template.php): failed to open stream: No such file or directory in /wp-config.php on line 32

Warning: include(): Failed opening '//wp-includes/js/template.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php73/lib/pear') in /wp-config.php on line 32
Środki trwałe - zagadnienia prawne i techniczne

Warszawa, 8 grudnia 2017 zagadnienia prawne techniczne środki trwałe

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi, dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Niektórzy księgowi uzyskują pomoc w tym zakresie od służb technicznych przedsiębiorstwa. Niestety nie w każdym przedsiębiorstwie takie służby istnieją lub znajdują czas na udzielanie pomocy służbom finansowym. Szkolenie ma na celu przybliżenie finansistom i księgowym wybranych zagadnień technicznych i prawnych związanych ze środkami trwałymi.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:

 • Księgowym zatrudnionym w biurach finansowo-księgowych.
 • Księgowym pracującym w centrach usług finansowo-księgowych.
 • Księgowym pracującym w firmach, które nie zatrudniają własnych służb technicznych.
 • Księgowym, którzy pragną wskazać swoim służbom technicznym powiązania między technicznymi aktami prawnymi a ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w celu nawiązania współpracy.
 • Pracownikom służb pośredniczących w wymianie danych między księgowością a innymi pracownikami przedsiębiorstwa.
 • Pracownikom kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej.

Program szkolenia zagadnienia prawne techniczne środki trwałe

 1. Definicja środka trwałego w świetle prawa bilansowego i podatkowego.
  1. Rzeczowy charakter
  2. Dolna granica wartości
  3. Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
  4. Prawo własności
   • Budynki wybudowane na cudzym gruncie
   • Budowle wybudowane na cudzym gruncie
   • Ulepszenia w obcych środkach trwałych
   • Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności
 2. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
  1. Źródło wszystkich regulacji czyli kodeks cywilny
  2. Definicja nieruchomości
  3. Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
  4. Urządzenia zwane budowlami
  5. Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
  6. Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu
  7. Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
  8. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
  9. Obiekty budowlane a nieruchomości
  10. Budynek a budowla
  11. Obiekty liniowe
  12. Obiekty małej architektury
  13. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
  14. Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
  15. Tymczasowe obiekty budowlane
  16. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
   • Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
   • Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
   • Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
   • Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem
 3. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
  1. Budynków
  2. Pojazdów
  3. Zestawów komputerowych
 4. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje
  1. Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
  2. Konserwacje
  3. Remonty – Klasyfikacja prac remontowych
   • Remonty typowe
   • Remonty planowe
   • Remonty awaryjne
   • Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
   • Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji
  4. Ulepszenia – Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
   • Rozbudowa (w tym nadbudowa)
   • Przebudowa
   • Rekonstrukcja
   • Adaptacja
   • Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
   • Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
   • Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
   • Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.
  5. Miary wartości użytkowej
   • Okres ekonomicznej użyteczności
   • Jakość produktów
   • Koszty eksploatacji
   • Wydajność
   • Inne miary
    1. Wpływ na środowisko
 5. Części składowe i peryferyjne
  1. Definicja części składowej i peryferyjnej.
  2. Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach sieci.
  3. Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych
  4. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej.
  5. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej.
  6. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej
  7. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.
 6. Kolizje
  1. Kolizje traktowane jako remonty
  2. Kolizje spełniające definicję budowy ale nie spełniające definicji ulepszenia
  3. Kolizje spełniające definicje ulepszenia
 7. Przykłady innych aktów prawnych uzupełniających regulacje nt. środków trwałych – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska.
 8. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości
 9. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.

 

Prowadzący zagadnienia prawne techniczne środki trwałe

Wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej w tym MSR, konsultant współtwórca projektów z zakresu rachunkowości zarządczej, specjalista w dziedzinie rachunku kosztów, budżetowania i planowania finansowego.

 

Cena: 650 zł netto (+149,50 zł VAT) za osobę zagadnienia prawne techniczne środki trwałe

Miejsce zagadnienia prawne techniczne środki trwałe

Hotel Novotel Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
Warszawa
 
[form praw_tech]